Ochrana osobných údajov


Podmienky ochrany osobných údajov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679


I. Základné ustanovenia

1.    Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je firma Čimae s.r.o., IČO: 50151126 so sídlom Nobelová 48, 831 02 Bratislava (ďalej len „správca“).

2.    Kontaktné údaje správcu sú
Adresa: Nobelová 48, 831 02 Bratislava
Email: info@cisteniesefektom.sk 

3.    Osobnými údajmi klienta sa rozumie meno, priezvisko, email a korešpondenčná adresa.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.    Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu klient poskytol alebo ktoré získal na základe plnenia objednávky klienta.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
•    Plnenie zmluvy medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
•    Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu, tzn. zasielanie obchodných oznamov a newsletterov, podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
•    Súhlas klienta so spracovaním pre účely priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.    Účelom spracovania osobných údajov je
•    Vybavenie objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú  nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.
•    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1.    Správca uchováva osobné údaje po dobu piatich rokov, alebo po dobu než je zo strany klienta súhlas so spracovaním údajov odvolaný, najmenej však po dobu nutnú k výkonu povinností a práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

2.    Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje vymaže.

V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1.    Prijímatelia osobných údajov sú osoby
•    podieľajúci sa na dodaní tovaru resp. služby a realizáciu platieb na základe objednávky a zabezpečujúci služby prevádzkovania webstránky
•    zabezpečujúci marketingové služby

2.    Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) ani medzinárodným organizáciám.

VI. Práva klienta

1.    Za podmienok stanovených v GDPR má klient právo
•    na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
•    na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
•    na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
•    vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
•    na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
•    odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.

2.    Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.    Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.
2.    Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.    Odoslaním správy cez formulár na webe Cisteniesefektom.sk klient potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

2.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára klient potvrdzuje, že je zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

3.    Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Pokiaľ dôjde k zmene resp. k novej verzii podmienok ochrany osobných údajov zverejnených na webe Cisteniesefektom.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1. 5. 2018.

.
.

SLUŽBY

upratovanie a čistenie (pravidelné alebo jednorázové): kancelárie a firmy | upratovanie a čistenie po stavebných prácach a haváriách | umývanie okien a rámov | umývanie a čistenie žalúzií | upratovanie a čistenie novostavieb | upratovanie a čistenie po remeselníkoch | leštenie podláh | kryštalizácia podláh | polymerizácia | voskovanie podláh | tepovanie kobercov a sedacích súprav | hĺbkové vysávanie a iné služby TU